Naar inhoud

Tegemoetkomingen

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming opnieuw aangepast aan de index(1/05/2008)

Er zijn drie soorten tegemoetkomingen namelijk de inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming en de hulp aan bejaarden.
De inkomensvervangende tegemoetkoming is er voor die gehandicapte welke zijn verdienvermogen gedaald is tot een derde of minder van een valide.
De integratietegemoetkoming en hulp aan bejaarden daarentegen wil een vergoeding geven voor de meerkost, veroorzaakt door een verminderde zelfredzaamheid.

Soorten tegemoetkomingen

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
Wanneer men ouder is dan 21 jaar, maar jonger dan 65 jaar en een handicap heeft waardoor het verdienvermogen gedaald is tot een derde of minder dan wat een valide op de normale arbeidsmarkt kan verdienen, kan men voor een inkomensvervangende (IVT-) tegemoetkoming in aanmerking komen.

Integratietegemoetkoming (IT)
Wanneer men ouder is dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar en een handicap heeft waardoor men een vermindering van zijn zelfredzaamheid heeft, zal men recht kunnen openen op een integratietegemoetkoming.
Ook hier zijn er bijkomende voorwaarden aangaande de financiële grenzen, nationaliteit en verblijf in België.

Hulp aan Bejaarden (THAB)
Om op de tegemoetkoming hulp aan bejaarden recht te kunnen hebben moet men de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
Ook hier zijn er bijkomende voorwaarden aangaande de financiële grenzen, nationaliteit en verblijf in België.
Vaststelling zelfredzaamheid (zowel voor integratietegemoetkoming als hulp aan bejaarden)
Men zal nagaan aan de hand van een zelfredzaamheidschaal in hoeverre de gehandicapte een gebrek of vermindering heeft van zijn zelfredzaamheid.
Deze zelfredzaamheidschaal houdt rekening met de volgende factoren :
 • verplaatsingsmogelijkheden;
 • mogelijkheid om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden;
 • mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden;
 • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten;
 • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden;
 • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.
 • Elk van deze factoren wordt voor elke gehandicapte vanuit zijn specifieke handicap en situatie bekeken.

Voor elk van die zes factoren worden er van 0 tot 3 punten gegeven naargelang de graad van zelfredzaamheid afneemt.

Wie de minimumgrens van 7 punten bereikt komt in aanmerking. Er bestaan 5 categorieën :

CAT I : 7 of 8 punten
CAT II : 9,10 of 11 punten
CAT III : 12, 13 of 14 punten
CAT IV : 15 of 16 punten
CAT V : 17 of 18 punten
De evaluatie van de handicap wordt toevertrouwd aan de arts van de medische dienst of een arts of een multi-disciplinair team aangewezen door de minister.


Berekeningswijze

Het bedrag van de tegemoetkoming zal verminderd worden met het inkomen van de gehandicapte, en de persoon met wie hij een huishouden vormt (inkomen van familieleden tot de derde graad speelt hier geen rol).
Voor de berekening van de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming houdt men rekening met de netto belastbare inkomsten zoals die door de administratie der directe belastingen worden gevestigd.
Voor wat betreft de hulp aan bejaarden doet men een volledig bestaansmiddelenonderzoek van betrokkene en zijn partner.


Om voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden in aanmerking te kunnen komen mag men bepaalde inkomstengrenzen niet overschrijden. 

Hoe aanvragen ?
Wanneer men een tegemoetkoming wil aanvragen moet men zich wenden tot de burgemeester van de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijfplaats heeft.  In Vosselaar kan je de aanvraag indienen bij het OCMW.

De aanvraag mag ten vroegste 12 maanden voor het bereiken van de 21-jarige leeftijd ingediend worden. Voor 21-jarige leeftijd kan het ook voor diegenen die ontvoogd zijn door huwelijk of een kind ten laste hebben.

Beslissing
Het recht op de tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de aanvrager voldoet aan de wettelijke bepalingen en ten vroegste op de eerste dag van de maand volgend op de datum van indiening van de aanvraag.

Uitbetaling
De tegemoetkomingen worden per maand uitbetaald door middel van een overschrijving op rekening op naam van betrokkene, of waarvan betrokkene medetitularis is.

Praktisch

OCMW - Algemene sociale dienst

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. Tel. 014 60 08 20
Fax Fax 014 61 62 12
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei 2020 werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Meer info